Amsterdams Gesproken Nieuws

Thuispagina

Alternatiefje

Geschiedenis

ANBI status,

verantwoording

Beleid, nieuws en jaarstukken

Contact

 

Beleidsplan, nieuwsbrief en jaarstukken

- Beleidsplan

Een organisatie die zichzelf respecteert, beschikt over een beleidsplan. Dat plan presenteren wij u bij deze:

Beleidsplan Stichting Amsterdams Gesproken Nieuws (meerjarig)

Doelstelling

De doelstelling overeenkomstig de statuten opgesteld dd. 16 januari 1992 Is als volgt:

"Het verwerven van fondsen ter bevordering van de verspreiding van informatie op geluidsbanden of andere informatiedragers ten behoeve van de leden van de Afdeling Amsterdam en omstreken van de Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden."

Deze vereniging is per 29 april 2013 door een fusie, opgegaan in de Oogvereniging Nederland, onder meer bestaande uit de Regiogroep Amsterdam.
Per 1 januari zijn binnen de Oogvereniging, de regiogroepen opnieuw ingedeeld, waardoor per provincie een regiogroep werd gevormd. Voor de regiogroep Amsterdam betekende dit het samengaan met de oude regiogroep Noordwest en een deel van de oude regiogroep Gooi-, Eem- en Flevoland, daarvan werd Het Gooi bij de nieuwe regiogroep Noord-Holland ingedeeld.

2. Actueel beleid

Het 6 keer per jaar uitgeven van een geluidsperiodiek met informatie voor de doelgroep. Deze informatie bestaat uit diverse rubrieken zoals mededelingen van de regiogroep, wetenswaardigheden, reportages, interviews en aanbiedingen van leveranciers. Voor de luisteraar aangenaam omlijst met muziek of anderszins. De naam van deze periodiek is “Het Alternatiefje”.

3. Werkzaamheden voor de uitvoering van het beleid

De op Het Alternatiefje te plaatsen informatie wordt verzameld en zonodig vooraf opgenomen (interviews en reportages) door de redactie. Samen met  de geluidstechnici wordt eens in de 2 maanden op een zaterdag een opnamedag belegd om  in een geluidsstudio het materiaal in te spreken en te monteren. Het geheel wordt digitaal aangeleverd aan de CBB in Ermelo, één van de bedrijven voor de doelgroep, gespecialiseerd in Daisy, (Digital Audio Information System), ter vermenigvuldiging op cd’s en verzending.

4. De werving van fondsen

De leden van de Oogvereniging regio Noord-Holland en andere belangstellenden ontvangen de periodiek gratis. Jaarlijks brengt de Stichting een Nieuwsbrief uit. Bedrijven of organisaties die min of meer geregeld een advertentie op Het Alternatiefje plaatsen, ontvangen daarvoor een rekening.

5. Het beheren van fondsen en vermogen

Fondsen en vermogen worden beheerd door de penningmeester met verantwoording naar de andere bestuursleden. 

Fondsen en vermogen worden aangehouden op betaal- en spaarrekeningen ten name van de Stichting. De boeken worden jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie. Professioneel advies wordt ingewonnen bij een erkend belastingconsulent.

6. De besteding van fondsen en vermogen

Bestuurs- en redactieleden verrichten hun activiteiten om niet. Uit de verkregen fondsen en het vermogen worden de kosten van de redactie, zijnde de reiskosten en consumpties voor tijdens de opnamen, de kosten voor opnameapparatuur, de externe kosten voor de vermenigvuldiging en verzending van de cd’s en de kosten van fondswerving betaald.

Het vermogen wordt aangehouden om verschillen in inkomsten en uitgaven te kunnen opvangen en de continuïteit te waarborgen. Voor dat laatste is een reserve gevormd, omdat er geen zekerheid bestaat met betrekking tot het mogen blijven gebruiken van de faciliteiten van Radio Domino, de ziekenomroep van het voormalige MC Slotervaart in Amsterdam.

Tot zover dit beleidsplan, opgemaakt op 1 september 2013 en laatstelijk bijgewerkt in augustus 2019.

Jaarstukken

- Financiële stukken

Onze financiële stukken hebben wij opgenomen, als extra pagina bij die over de ANBI-status. U kunt die extra pagina via dat tabblad bereiken, maar er ook ineens heen gaan, daartoe kunt u deze link volgen. Voor een nadere detaillering kunt contact met ons opnemen.

- Nieuwsbrief

Onze stichting geeft jaarlijks een nieuwsbrief uit, in de vorm van een jaarverslag. Die nieuwsbrief gaat naar alle donateurs en overige belangstellenden. Wij laten de tekst van de jongste nieuwsbrief hieronder volgen:

 

STICHTING AMSTERDAMS GESPROKEN NIEUWS

 

Nieuwsbrief, zomer 2019.

 

Inleiding

 

Wij hebben u, luisteraars van Het Alternatiefje, weer veel te melden:

. In oktober 2018 bereikte ons het bericht dat het MC Slotervaart zou gaan sluiten. Al vanaf de start van Het Alternatiefje, in december 1991, bood dit ziekenhuis ons de gelegenheid om ons luistermagazine te monteren in de daar gevestigde studio’s van ziekenomroep Radio Domino.

. In december 2018 nam Gerda Schuddeboom afscheid als redacteur van Het Alternatiefje.

. Op 1 januari 2019 ging de regio Amsterdam van de Oogvereniging op in de veel grotere regio Noord-Holland. Het nieuwe regiobestuur heeft gekozen voor een andere opzet van de informatievoorziening, waardoor het Ledenblad niet langer onderdeel vormt van Het Alternatiefje.

. Het bestuur van de SAGN heeft besloten te stoppen met het werven van donateurs.

. Onlangs heeft de penningmeester van onze stichting, Albert Oostendorp, laten weten dat hij om gezondheidsredenen helaas zijn functie moet neerleggen.

 

Het Alternatiefje

 

Het Alternatiefje verschijnt zes keer per jaar, steeds in de even maanden. De speelduur is na 1 januari 2019, teruggelopen van vier en een half naar ongeveer drie en een half uur per aflevering, doordat het Ledenblad van de Oogvereniging regio Amsterdam is komen te vervallen. De nieuwe regiogroep, Oogvereniging Noord-Holland, kent geen vergelijkbaar periodiek.

 

De inhoud van Het Alternatiefje bestaat uit interviews en reportages op locatie en studiogesprekken. Een vaste rubriek is: ‘Van de redactie en de lezers’ met reacties van luisteraars en berichten die door de redactie zijn verzameld. Sinds Het Alternatiefje over een eigen e-mailadres en telefoonnummer beschikt, is het aantal reacties van luisteraars sterk toegenomen, wat natuurlijk heel prettig is, temeer omdat het eigenlijk alleen positieve reacties zijn

 

Gerda Schuddeboom nam in december afscheid van de redactie; zij verhuisde in januari 2019 naar woon/zorgcentrum Het Schild in Wolfheze. Zij maakte vele jaren interviews en verzorgde, samen met Henk Kortschot de rubriek ‘Technische tips, handige hulpmiddelen en moderne media’. Haar grote kennis van hulpmiddelen in het algemeen en van Daisyspelers in het bijzonder, kwam daarbij goed van pas. Haar vertrek wordt dan ook als een groot gemis gevoeld.

 

Zita de Hoog maakte haar eerste interviews en samen met Bruno Berkhout verzorgde zij de rubriek ‘MyPhone’, waarin nieuwtjes op het gebied van smartphones en handige apps aan de luisteraars worden doorgegeven.

 

Ook Bruno Berkhout maakte zijn eerste interviews en reportages en samen met zijn echtgenote, Marga, maakte hij de sfeervolle rubriek ‘Stil Amsterdam’, in juni opgevolgd door de rubriek ‘Oneindig Noord-Holland’.

 

Dick van der Maat bleef de luisteraars verrassen met bijzondere opnames uit zijn ‘Dicksotheek’. Ook maakte hij onder meer een reportage in het Soundlab van het Muziekgebouw aan het IJ. Zijn grote kennis van muziek maakte de reportage extra interessant.

 

Henk Kortschot vervulde de functie van hoofd-/eindredacteur en hij onderhield het contact met de technici van Radio Domino.

In september 2018 vierde Henk, tijdens een drukbezochte receptie, zijn 40-jarig jubileum als medewerker van het MC Slotervaart. Helaas kwam kort nadien het bericht dat het MC Slotervaart zou worden gesloten, omdat de ziektekostenverzekeraars het ziekenhuis niet langer wilden financieren. Vanzelfsprekend werd in Het Alternatiefje uitvoerig aandacht besteed aan dit onverwachte faillissement.

 

De redactie bestaat nu uit:

Bruno Berkhout,

Dick van der Maat,

Henk Kortschot (hoofd-/eindredacteur) en

Zita de Hoog-Hazenberg.

 

Het Ledenblad van de regio Amsterdam van de Oogvereniging dat tot het decembernummer onderdeel was van Het Alternatiefje werd in de studio van Radio Domino voorgelezen door Annet Engelfriet.

 

Hans Hogendoorn spreekt al vele jaren de kop van Het Alternatiefje en de tekst van de advertentiesin. Sinds 2019 is zijn alom bekende stem ook te horen aan het begin van elke editie waar hij de maand en het jaar van die editie vermeldt.

 

Techniek

 

Tot nu toe kon voor de montage van Het Alternatiefje gebruik worden gemaakt van de faciliteiten van Radio Domino. Het bestuur beraadt zich op alternatieve studiocapaciteit, voor het moment dat de faciliteiten van Radio Domino definitief komen te vervallen. Technicus Wim Vinju heeft een alternatieve locatie voorgesteld, maar nadeel daarvan was dat de reistijd voor de medewerkers dan aanmerkelijk zou worden vergroot.

De technische verzorging van Het Alternatiefje is nog steeds in de vertrouwde handen van Thijs Jan Hoving en Wim Vinju.

 

Thijs Jan is bezig het geluidsarchief van Het Alternatiefje te organiseren en te digitaliseren. Uit deze digitale bestanden maakt Henk Kortschot elke twee maanden een keus voor de rubriek ‘De geschiedenis van Het Alternatiefje’. Uit de leuke reacties die daarop worden ontvangen blijkt, dat deze oude opnamen graag worden beluisterd.

 

Als het luistermagazine in de studio volledig is afgemonteerd en gecontroleerd wordt het complete geluidsbestand naar de CBB in Ermelo geüpload voor de verdere afwerking en verzending.

 

De meeste luisteraars ontvangen Het Alternatiefje nog steeds op Daisy-cd. Deze cd’s worden gekopieerd en verstuurd door de CBB in Ermelo. De luisteraars mogen de cd houden en kunnen zo een interessant interview later nog een keer opnieuw beluisteren.

 

Een groeiend aantal luisteraars kiest ervoor Het Alternatiefje met de Webbox te beluisteren. Zij kunnen dan het geluidsbestand door middel van streaming (via een internetverbinding) downloaden. In dat geval hoeft er dus geen cd meer te worden gemaakt.

 

Het ledenblad

 

Vanaf de start van Het Alternatiefje in december 1991 was het Ledenblad van de afdeling Amsterdam van de NVBS, later de regio Amsterdam van de Oogvereniging, een vast onderdeel van ons luistermagazine. Juist dat Ledenblad, in de zo gewenste gesproken vorm, was ooit de aanleiding om met Het Alternatiefje te beginnen.

 

In december 2018 is hieraan een einde gekomen. De nieuw gevormde regio Noord-Holland heeft een eigen periodiek, dat niet meer op Het Alternatiefje verschijnt.

Het Ledenblad werd de laatste jaren geredigeerd door Mirjam Te Brake en Henk Nobel. Beiden waren erg goed op de hoogte van alles wat er binnen en buiten de regio gebeurde en wat voor mensen met een visuele beperking van belang kon zijn.

 

Financiën

 

Sinds de inwerkingtreding van de AVG (de privacywet) op 25 mei 2018 is het het bestuur van de SAGN niet meer toegestaan om luisteraars van Het Alternatiefje rechtstreeks per brief te vragen om een donatie. Een dergelijke oproep is nog wel gedaan via Het Alternatiefje, maar helaas is daarop maar door een klein aantal luisteraars gereageerd. Het aantal donaties en giften is dan ook heel sterk teruggelopen.

 

Gelukkig hebben we inmiddels wel het aan onze stichting toegezegde aantrekkelijke aandeel uit de erfenis van mevrouw Cor Ham ontvangen. Cor Ham was tot haar dood een trouwe en enthousiaste beluisteraar van Het Alternatiefje.

 

Het bestuur van de SAGN heet besloten verder af te zien van het werven van donateurs. Wij willen al degenen die het werk van de stichting in de afgelopen 28 jaar zo trouw financieel hebben gesteund, daarvoor nogmaals hartelijk bedanken.

 

Slotwoord

 

Door de sluiting van het MC Slotervaart, waardoor op enig moment onze vertrouwde studiofaciliteiten zullen verdwijnen en door het teruglopen van het aantal redactieleden, is de toekomst van Het Alternatiefje een beetje ongewis geworden.

Het wegvallen van het Ledenblad van de Oogvereniging regio Amsterdam betekent een verarming van ons luistermagazine. De luisteraars wordt hierdoor helaas veel interessante en nuttige informatie onthouden.

 

En dan is het bestuur van de SAGN erg geschrokken door de mededeling dat onze penningmeester, Albert Oostendorp, zijn functie om gezondheidsredenen moet neerleggen. Wij willen Albert hartelijk bedanken voor het vele werk dat hij de afgelopen jaren als penningmeester met veel toewijding en deskundigheid heeft verzet en hem veel sterkte wensen.

 

We bedanken Gerda Schuddeboom voor haar jarenlange actieve bijdrage aan Het Alternatiefje en de andere redacteuren en technici voor het maken van weer zes interessante en afwisselende afleveringen van ons luistermagazine dat nog altijd mag rekenen op veel positieve reacties.

We hopen dat het zal lukken om het redactieteam weer op de oude sterkte te brengen. Wilt u ons helpen zoeken?

 

Wolfheze, juli 2019

Ronald Polderman, secretaris.

 

Tot zover deze nieuwsbrief. Als u belangstelling heeft voor voorgaande nieuwsbrieven, dan kunt u die bij de heer Polderman opvragen.

Laatst gewijzigd 3 augustus 2019